دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1399

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ علی محمدی


2. شبیه‌سازی عددی همزمان جریان و امواج در آب های نزدیک ساحل شرق هرمزگان با استفاده از مدل MIKE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

محمد پاخیره زن


شماره‌های پیشین نشریه