دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

1. بررسی علل خودکشی کارکنان وظیفه و ارائه راه‌کارهای کاهش آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

رضا وثوقی؛ حمزه علی کاویانی؛ کریم مصدری


علمی – ترویجی

2. مروری بر برخی از مدل‌های تخمین فرسایش خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

محمدحسین جلیلی؛ لیلا بابایی؛ زینب حزباوی


علمی-پژوهشی

3. دیپلماسی دفاعی دریایی جمهوری اسلامی ایران در شمال اقیانوس هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

ولی اله اسفندیار؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ احسان ایوبی؛ علی اسفندیار


4. بررسی تاثیر احتمالی گردوخاک بر غلظت کلروفیل در منابع آبی شمال و جنوب ایران (2017-2007)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1400

الهام مبارک حسن؛ مهدی رهنما؛ فائزه نوری


5. تحولات حاکم بر حقوق بی‌طرفی در پرتو حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی: از اعلامیه لندن تا دستورالعمل سان‌رمو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

بهزاد سیفی


6. چالش ها و موانع سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه رویکرد حمل و نقل دریایی در استان های ساحلی جنوبی ایران با استفاده از یک مدل آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

محمد حسین شیخ طاهری؛ مسعود ترابی آزاد