بررسی تأثیر نوسانات تراز دریا بر جابجایی خط ساحلی کرانه‌های جنوبی دریای خزر (1975-2017)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

موقعیت خط ساحلی براثر عوامل طبیعی و انسانی به‌طور پیوسته درحال تغییر است. بنابراین، اندازه‌گیری میزان تغییرات آن درزمینه مدیریت، حفاظت و توسعه پایدار ساحلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بررسی تغییرات خط ساحلی کرانه‌های جنوبی دریای خزر ناشی از نوسانات تراز دریا بین سال‌های 2017-1975 میلادی هدف اصلی این پژوهش بوده است. داده‌ها و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش به‌ترتیب شامل تصاویر ماهواره لندست MSS, TM, ETM+ & OLI، Google Earth، نقشه‌های توپوگرافی، بازدیدهای میدانی و ArcGIS & ERDAS IMAGINE بوده و روش تجزیه‌وتحلیل نیز، تحلیلی- توصیفی بوده است. یافته‌های نشان می‌دهند تغییرات خط ساحلی، تابع نوسانات تراز دریا بوده و کرانه‌های منطقه براثر افت‌وخیزهای آن متحمل خسارات گسترده‌ای شده‌اند. بین سال‌های 1996-1975 و 2017-1996 فرایند غالب به‌ترتیب فرسایش و رسوب‌گذاری بوده است. بیشترین میزان فرسایش در بازه نخست در LC 4 حدود 9/149 کیلومترمربع بوده؛ اما بیشترین میزان رسوب‌گذاری انجام‌شده در بازه زمانی دوم حدود 79/38 کیلومترمربع و مربوط به LC 1 بوده است. ازسوی‌دیگر، بیشترین و کمترین میزان پیشروی تراز دریا طی دوره 1996-1975 به‌ترتیب حدود 24280 متر درمحدوده LC 4 و حدود 10 متر در محدوده LC 8 & 16 بوده؛ اما، بیشترین و کمترین میزان پسروی تراز دریا طی دوره 2017-1996 به‌ترتیب حدود 6182 متر در محدوده LC 1 و حدود 10 متر در محدوده LC 11 بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect sea-level fluctuations on the shoreline changes in the southern coasts of the Caspian Sea (1975-2017)

نویسنده [English]

  • Reza Mansouri
Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

It changes constantly because of the rising sea level due to natural conditions and the influence of human activities. Therefore, quick and accurate measurements of dynamic coastline changes are of great significance to coastal management, sea level change, environmental protection, and sustainable coastal development. The main purpose of this study is monitoring Caspian Sea coastline changes under the influence of sea level fluctuations during the period 1975-2017. The data and tools used in this research included Landsat satellite imageries MSS, TM, ETM + & OLI, Google Earth, topographic maps fieldworks and ArcGIS & ERDAS IMAGINE, respectively, and the analysis method was analytical-descriptive manner. Results show that shoreline changes are subject to sea level fluctuations and the coasts of the region have suffered extensive damage due to its fluctuation. Between 1996-1975 and 2017-1996, the predominant process was erosion and sedimentation, respectively. The highest amount of erosion in the first period in LC 4 was about 149.9 square kilometers; However, the highest amount of sedimentation in the second period was about 38.79 square kilometers and related to LC 1. On the other hand, the highest and lowest sea level progradation during the period 1975-1996 was about 24,280 meters in LC 4 and about 10 meters in LC 8 & 16, respectively; However, the highest and lowest sea level retrogradation during the period 2017-1996 was about 6,182 meters in the range of LC 1 and about 10 meters in the range of LC 11, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Coastline
  • Sea-Level Fluctuation
  • erosion
  • sedimentation