نقش دولت در فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران،ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی (ع)

3 مدرس گروه علوم اجتماعی دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

چکیده
فرارسی فناورانه به معنی کاهش فاصله درآمد سرانه (فرارسی اقتصادی) و توانمندی‌های فناورانه (فرارسی فناورانه) بین کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرو است. صنعت دفاعی کشور طی فرآگرد فرارسی فناورانه، توانمندی‌های فناورانه مورد نیاز بخش‌های مختلف خود را توسعه داده است که در نتیجه منجر به کاهش شکاف فناورانه موجود و افزایش توان رقابتی کشور در حوزه دفاعی شده است. در این راستا موفقیت فرارسی فناورانه در صنایع دفاعی نیازمند تبین و تدوین سیاست‌های صحیح توسط دولت است. در این امتداد، نقش دولت در فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع کشور در پژوهش حاضر مورد شناسایی و تبیین قرارگرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی و نحوه انجام آن کیفی است. داده‌ها از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و بخش صنایع دفاعی و به شیوه تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزارMAXQDA ، احصاء شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد پنج عامل اصلی "رژیم فناورانه"، " سازوکارهای مداخله‌گری"، " تدوین و پیاده‌سازی الگوی بومی توسعه "، "نظام ها و شبکه نوآوری" و "نیروی انسانی" به‌عنوان ابعاد قابل‌توجه نقش دولت در موفقیت فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع قابل‌توجه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of the government in the technological catch up of the maritime defense sector

نویسندگان [English]

  • mohammad mehdi maleki karam abad 1
  • yaghob yousefvand 2
  • Ahmad tashakoripor 3
1 Department of Management, Faculty of Management Science, University of Imam Ali, Tehran,Iran.
2 university of imam ali tehran.iran
3 university of imam ali. tehran. iran
چکیده [English]

Technological catch-up refers to the process of closing the technological gap between a latecomer and an
advanced country. The country's defense industry has developed the technological capabilities required by its various sectors during the technological catch up process, which has resulted in reducing the existing technological gap and increasing the country's competitiveness in the field of defense. Along this way, in the present study govermment role in technological catch-up for defensive industries of the country will be explored and explained. Considering the goal, the present study is explorative and the approach is qualitative. Data have been obtained through interviews with academic and defensive industries experts, by content analysis method and via MAXQDA software. These findings display five major factors including: “Technological regime”, “Intervention mechanisms”, “innovation network and systems” ,“ Development and implementation of indigenous development model”, “human resource” have been underscored as significant aspects of govermment in technological catch-up succession for defensive section industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological catch up
  • marine industry
  • Government