ارزیابی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

2 دانشیار گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار گروه علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده

چکیده
از آنجاییکه دمای سطح دریا تاثیر قابل توجهی بر پیش بینی طوفان حاره‌ای دارد، در این تحقیق به مطالعه‌ی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی طوفان حاره‌ای گونو پرداخته شد. با استفاده از مدل WRF پنج شبیه‌سازی انجام گرفت. در شبیه‌سازی اول از داده‌های دمای سطح دریا سازمان NCEP استفاده گردید. در شبیه‌سازی دوم یک درجه سانتیگراد به داده‌های دمای سطح دریا اضافه و در شبیه‌سازی سوم یک درجه سانتیگراد از داده‌های دمای سطح دریا کاسته شد. نتایج نشان می‌داد که کاهش دمای سطح دریا موجب تضعیف حدود 30 هکتو پاسکال و افزایش دمای سطح دریا موجب تشدید حدود 15 هکتوپاسکال شدت طوفان می شود. همچنین در هنگام افزایش دمای سطح دریا، انحراف از مسیر شبیه‌سازی اول بیشتر گردید. برای شبیه‌سازی چهارم، یک میدان دمای سطح دریا همگن در کل حوضه مورد استفاده قرار گرفت. مشخص شد که مسیر شبیه‌سازی شده به سمت شمال شرقی منحرف می شود. برای شبیه‌سازی پنجم، با محاسبه ناهنجاری دمای سطح دریا، ناهنجاری هر نقطه از محدوده به آن نقطه اضافه گردید. در واقع در این حالت گرادیان دمای محدوده مورد مطالعه افزایش داده شد. در این شبیه‌سازی، مسیر شبیه‌سازی شده به شدت به شمال حتی بیشتر از آزمایش دوم (SST +1 ) منحرف می شود. با توجه به تاثیرگذاری شدید دمای سطح دریا در پیش‌بینی و شبیه‌سازی مسیر و شدت طوفان حاره‌ای و اینکه فیزیک مدلWRF دمای سطح دریا را پیش‌بینی نمی‌کند، بنابراین، پیشنهاد می شود برای تعیین مقدارهای دقیق دمای سطح از مدل جوی جفت شده با یک مدل اقیانوسی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات