ارزیابی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

2 دانشیار گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار گروه علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده

چکیده
از آنجاییکه دمای سطح دریا تاثیر قابل توجهی بر پیش بینی طوفان حاره‌ای دارد، در این تحقیق به مطالعه‌ی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی طوفان حاره‌ای گونو پرداخته شد. با استفاده از مدل WRF پنج شبیه‌سازی انجام گرفت. در شبیه‌سازی اول از داده‌های دمای سطح دریا سازمان NCEP استفاده گردید. در شبیه‌سازی دوم یک درجه سانتیگراد به داده‌های دمای سطح دریا اضافه و در شبیه‌سازی سوم یک درجه سانتیگراد از داده‌های دمای سطح دریا کاسته شد. نتایج نشان می‌داد که کاهش دمای سطح دریا موجب تضعیف حدود 30 هکتو پاسکال و افزایش دمای سطح دریا موجب تشدید حدود 15 هکتوپاسکال شدت طوفان می شود. همچنین در هنگام افزایش دمای سطح دریا، انحراف از مسیر شبیه‌سازی اول بیشتر گردید. برای شبیه‌سازی چهارم، یک میدان دمای سطح دریا همگن در کل حوضه مورد استفاده قرار گرفت. مشخص شد که مسیر شبیه‌سازی شده به سمت شمال شرقی منحرف می شود. برای شبیه‌سازی پنجم، با محاسبه ناهنجاری دمای سطح دریا، ناهنجاری هر نقطه از محدوده به آن نقطه اضافه گردید. در واقع در این حالت گرادیان دمای محدوده مورد مطالعه افزایش داده شد. در این شبیه‌سازی، مسیر شبیه‌سازی شده به شدت به شمال حتی بیشتر از آزمایش دوم (SST +1 ) منحرف می شود. با توجه به تاثیرگذاری شدید دمای سطح دریا در پیش‌بینی و شبیه‌سازی مسیر و شدت طوفان حاره‌ای و اینکه فیزیک مدلWRF دمای سطح دریا را پیش‌بینی نمی‌کند، بنابراین، پیشنهاد می شود برای تعیین مقدارهای دقیق دمای سطح از مدل جوی جفت شده با یک مدل اقیانوسی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Sea Surface Temperature Effects on the Modeled Track and intensity of Tropical Cyclone Gonu

نویسندگان [English]

  • mehriar alimohammadi 1
  • hosein malakooti 2
  • maryam rahbani 2
  • ali mohammadi 3
2 Department of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 Department of Atmospheric and Oceanographic Sciences, Imam Khomeini Marine Sciences University, Noshahr, Iran
چکیده [English]

Since sea surface temperature has a significant effect on the intensity of tropical cyclone simulation, in this study, the effects of sea surface temperature on tropical cyclone Gonu simulation were studied. Five simulations using the WRF model were performed. The TC Gonu was selected for this study. In the first simulation as control simulation (CTL), the SST derived from NCEP-MMAB was used. In the second simulation, 1°C to input SST was added, and in third simulation, 1°C of input SST was subtracted. It was found that the deviation of simulated track in simulation SST +1 is more significant than simulation SST -1 from CTL simulation. For the fourth simulation, a homogeneous SST field over the entire basin was used, to isolate the role of the SST gradients. It was found that the simulated track deviates to the northeast. For the fifth simulation, by calculating the SST anomaly, the anomaly was added and removed to entire domain, in order to evaluate its impact by isolating the effect of the anomaly. In this simulation, the simulated track severely deviates to the north even more than SST + 1 experiment. Due to the strong influence of sea surface temperature in predicting and simulating the path and intensity of tropical storms and the fact that the physics of the WRF model does not predict sea surface temperature, Therefore, it is suggested to use an atmospheric model coupled with an oceanic model to determine the exact values of sea surface temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Gonu
  • WRF
  • sea surface temperature
  • Simulation