شبیه‌سازی عددی همزمان جریان و امواج در آب های نزدیک ساحل شرق هرمزگان با استفاده از مدل MIKE

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیک دریا

2 استادیار گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

جهت‌گیری جریان و امواج سطحی از عوامل مهم در تعیین شکل هندسی سواحل هستند و تحلیل آن‌ها در محدوده‌های ساحلی از نظر اقتصادی، سیاسی و از جمله نظامی به منظور دفاع ساحلی و حفاظت از تاسیسات دریایی بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق، شبیه‌سازی همزمان امواج و جریان، در محدوده دریایی شرق استان هرمزگان در جنوب ایران با استفاده از مدول Coupled Model FM از مجموعه MIKE به انجام رسید. به این منظور در بیشینه باد سالیانه 2015-2011 و در هر سال برای مدت یک ماه شبیه‌سازی اجرا گردید. نتایج حاصل از شبیه‌سازی جریان نشان داد که جریان دریایی در منطقه نزدیک به ساحل، حد فاصل بندر کوهستک تا جنوب سیریک از جنوب به شمال است و در محدوده کوه مبارک از شمال به جنوب است. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی امواج نشان داد که متوسط ارتفاع موج کمی بیشتر از یک متر با دوره تناوب بین 2 تا 6 ثانیه و جهت غالب پیشروی موج از غرب به شرق است. این محدوده دریایی با توجه به وضعیت امواج و جریان، به عنوان یکی از مناطق مستعد برای سرمایه‌گذاری‌های دریایی و ساخت سازه‌های ساحلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات