شبیه‌سازی عددی همزمان جریان و امواج در آب های نزدیک ساحل شرق هرمزگان با استفاده از مدل MIKE

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیک دریا

2 استادیار گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

جهت‌گیری جریان و امواج سطحی از عوامل مهم در تعیین شکل هندسی سواحل هستند و تحلیل آن‌ها در محدوده‌های ساحلی از نظر اقتصادی، سیاسی و از جمله نظامی به منظور دفاع ساحلی و حفاظت از تاسیسات دریایی بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق، شبیه‌سازی همزمان امواج و جریان، در محدوده دریایی شرق استان هرمزگان در جنوب ایران با استفاده از مدول Coupled Model FM از مجموعه MIKE به انجام رسید. به این منظور در بیشینه باد سالیانه 2015-2011 و در هر سال برای مدت یک ماه شبیه‌سازی اجرا گردید. نتایج حاصل از شبیه‌سازی جریان نشان داد که جریان دریایی در منطقه نزدیک به ساحل، حد فاصل بندر کوهستک تا جنوب سیریک از جنوب به شمال است و در محدوده کوه مبارک از شمال به جنوب است. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی امواج نشان داد که متوسط ارتفاع موج کمی بیشتر از یک متر با دوره تناوب بین 2 تا 6 ثانیه و جهت غالب پیشروی موج از غرب به شرق است. این محدوده دریایی با توجه به وضعیت امواج و جریان، به عنوان یکی از مناطق مستعد برای سرمایه‌گذاری‌های دریایی و ساخت سازه‌های ساحلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Current and Waves in the Nearshore Area of East Hormozgan Using the MIKE Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pakhirehzan 1
  • mehdi mohammadmehdizadeh 2
1 hormozgan uni
2 Assistant Professor, Department of Atmospheric and Oceanic Non-Biological Sciences, Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Orientation of surface currents and waves are important factors in determining the geometric shape of coasts and therefore the knowledge of their analysis is very important. In this study, the COUPLED MODEL FM module from the MIKE MODEL was used to simulate waves and currents in the near-coast area, in the eastern part of Hormozgan province in southern Iran. For this purpose, the simulation was performed at maximum annual wind in June 2018 for a period of one month. The results of the sea current simulation showed that the sea current direction in the nearshore between Kuhstak port and south of Sirik is from south to north and in the area of Kuh Mubarak is from north to south. Also, the results of wave simulation showed that the maximum wave height is about 1.1 meters with a periodicity of between 2 to 8 seconds and the predominant direction of wave propagation from west to east, which is affected by the direction of wind. This area, according to the patterns of the waves and currents, is suitable for marine investments and construction of coastal structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea Current
  • Waves
  • numerical simulation
  • MIKE