شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های راهبردی درحوزه‌های عملیات دریایی با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده

تجربه سنوات اخیر نیروی دریایی راهبردی در برنامه‌‌ریزی استراتژیک و موفقیت‌های اخیر این سازمان حاکی از اهمیت این نوع برنامه‌ها می‌باشد. برنامه‌های استراتژیک سازمان می‌توانند ضمن ایجاد مزیت‌های رقابتی، شرایط را برای رقابت‌پذیری در محیط پویا و در نهایت کسب قدرت ایجاد نمایند. در این پژوهش تلاش شده است تا چالش‌های اجرای برنامه‌های استراتژیک در نیروی دریایی راهبردی ارتش مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی/پیمایشی است، لذا با مرور ادبیات موضوعی 14 متغیر به عنوان چالش‌های اجرای برنامه‌های استراتژیک شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری وضعیت جمعیت شناختی نمونه آماری بررسی شد. همچنین پس از استخراج موانع شناسایی‌شده، پرسشنامه‌ای در 4 بخش و با ساختار مقایسات زوجی طراحی شد. پس از توزیع پرسشنامه‌ها و جمع آوری اطلاعات با بهره‌گیری از روش AHP و با کمک نرم‌افزار Expert Choice به اولویت‌بندی چالش‌های شناسایی‌شده در هر شاخه پرداخته و نتایج نشان داد که عدم وجود سیستم ارزیابی مناسب در شاخه ساختاری، ضعف بخش‌های اجرایی و صفی در بعد رفتاری و فرهنگ سازمانی در بعد زمینه‌ای از مهمترین چالش‌های اجرای برنامه‌های استراتژیک در نداجا در عملیات‌های دریایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing obstacles to the implementation and implementation of strategic plans in the field of maritime operations using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method

نویسندگان [English]

  • Ehsan taghipour
  • mohammad yazdanshenas
چکیده [English]

The experience of recent years of strategic navy in strategic planning and the recent success of this organization is crucial to the importance of such programs. The strategic plans of the organization can create competitive advantages, create the conditions for competitiveness in a dynamic environment and ultimately gain power. In this study, an attempt has been made to examine the challenges of implementing strategic plans in the strategic navy of the army. The present study is applied in terms of purpose and descriptive / survey in terms of data collection, so by reviewing the thematic literature, 14 variables were identified as challenges in the implementation of strategic plans. Then using statistical analysis of population status The cognitive of the statistical sample was examined. Also, after extracting the identified barriers, a questionnaire was designed in 4 sections with the structure of pairwise comparisons. After distributing the questionnaires and collecting information using the AHP method and with the help of Expert Choice software, prioritized the identified problems in each branch and the results showed that the lack of a proper evaluation system in the structural branch, the weaknesses of the sections. Execution and line in the behavioral dimension and organizational culture in the background dimension is one of the most important challenges in the implementation of strategic plans in Ndaja in naval operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Strategic plans"
  • "Competitive advantage"
  • "Naval power"
  • "Naval operations"