شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های راهبردی درحوزه‌های عملیات دریایی با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده

تجربه سنوات اخیر نیروی دریایی راهبردی در برنامه‌‌ریزی استراتژیک و موفقیت‌های اخیر این سازمان حاکی از اهمیت این نوع برنامه‌ها می‌باشد. برنامه‌های استراتژیک سازمان می‌توانند ضمن ایجاد مزیت‌های رقابتی، شرایط را برای رقابت‌پذیری در محیط پویا و در نهایت کسب قدرت ایجاد نمایند. در این پژوهش تلاش شده است تا چالش‌های اجرای برنامه‌های استراتژیک در نیروی دریایی راهبردی ارتش مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی/پیمایشی است، لذا با مرور ادبیات موضوعی 14 متغیر به عنوان چالش‌های اجرای برنامه‌های استراتژیک شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری وضعیت جمعیت شناختی نمونه آماری بررسی شد. همچنین پس از استخراج موانع شناسایی‌شده، پرسشنامه‌ای در 4 بخش و با ساختار مقایسات زوجی طراحی شد. پس از توزیع پرسشنامه‌ها و جمع آوری اطلاعات با بهره‌گیری از روش AHP و با کمک نرم‌افزار Expert Choice به اولویت‌بندی چالش‌های شناسایی‌شده در هر شاخه پرداخته و نتایج نشان داد که عدم وجود سیستم ارزیابی مناسب در شاخه ساختاری، ضعف بخش‌های اجرایی و صفی در بعد رفتاری و فرهنگ سازمانی در بعد زمینه‌ای از مهمترین چالش‌های اجرای برنامه‌های استراتژیک در نداجا در عملیات‌های دریایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات