دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-155 

علمی-پژوهشی

1. ارزیابی تاثیرات دمای سطح دریا در شبیه‌سازی شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو

صفحه 1-11

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ علی محمدی


6. نقش دولت در فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع

صفحه 66-77

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ یعقوب یوسفوند؛ احمد تشکری پور


9. امکان‌سنجی کاربرد انرژی الکترومغناطیسی در توپخانه صحرایی

صفحه 99-107

عرفان چولکی؛ علی اشرف گراوند؛ بهرام عظیمی سرنجکه؛ جبرئیل نجفی؛ محمد رضا معظمی امین


علمی – ترویجی

10. ارزیابی پایداری خاک و فرسایش مجاز در راستای مدیریت پایدار منابع خاک

صفحه 108-128

ابراهیم عسگری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محبوبه نوری


علمی-پژوهشی

11. طراحی سیستم تیکه‌نگاری صوتی دریایی 10 کیلوهرتز به‌منظور پایش جریان‌های دریایی

صفحه 129-137

مسعود بحرینی مطلق؛ نعمت اله کریمی؛ حمید کاردان مقدم؛ محمد بابایی ملکشاه؛ محمد گل محمدی سامانی؛ کمال محتشم