اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حبیب الله سیاری

علوم استراتژیک استاد دانشگاه دفاع ملی

sayyari.j.amgmail.com

مدیر مسئول

کریم مصدری

علوم استراتژیک استاد دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

karim.masdari864gmail.com

اعضای هیات تحریریه

حمزه علی کاویانی

علوم استراتژیک (گرایش پدافند غیر عامل) استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر'

kaviani_hamzehyahoo.com

فرامرز نصری

علوم استراتژیک دانشیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

nasri.farmarzyahoo.com
091112065277

رامین زیبا سرشت

شیمی دانشیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

rzi12uclive.ac.nz

موسی عابدینی

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) استاد گروه جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی) دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=۱&mod=scv&cv=۲۹۶
musaabediniyahoo.com

اردوان قربانی

آبخیزداری (گرایش سنجش از دور) استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=20
a_ghorbaniuma.ac.ir
0000-0001-7201-1225

h-index: 13  

مهدی وفاخواه

مهندسی و مدیریت منابع آب استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

vafakhahmodares.ac.ir

فریبا کرمی

ژئومورفولوژی استاد گروه ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

fkaramitabrizu.ac.ir

فریبا اسفندیاری درآباد

ژئومورفولوژی و هیدرولوکلیماتولوژی استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

esfandyariuma.ac.ir

غلامعلی مظفری

آب و هواشناسی استاد گروه جغرافیا دانشگاه یزد

gmozafariyazd.ac.ir

حسن لشکری

آب و هواشناسی استاد دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

h-lashkarisbu.ac.ir

محمد اخباری

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
dr.m.akhbarigmail.com

رئوف مصطفی زاده

علوم و مهندسی آبخیز - هیدرولوژی دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

raoofmostafazadehuma.ac.ir
09144815743
0000-0002-0401-0260

جواد صالحی

حقوق دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور

salehiyahoo.com

علیرضا عالی پور

مدیریت آموزشی دانشیار گروه آموزشی مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

alipour_rezagmail.com

مدیر اجرایی

رضا وثوقی

علوم استراتژیک دانشکده تفنگداران دریایی

r.v.naviy3105gmail.com
09111289067

مدیر داخلی

مهریار علی محمدی

هواشناسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) /دانشکده تفنگداران دریایی

mhyar_alimohammadiyahoo.com
09111206527

مدیر وب سایت

مصطفی سرابی

جغرافیای سیاسی دانشکده تفنگداران دریایی

mostafa_sarabiyahoo.com
09105543340