اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حبیب الله سیاری

علوم استراتژیک استاد دانشگاه دفاع ملی

sayyari.j.amgmail.com

مدیر مسئول

کریم مصدری

علوم استراتژیک استاد دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

karim.masdari864gmail.com

اعضای هیات تحریریه

موسی عابدینی

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) استاد گروه جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی) دانشگاه محقق اردبیلی

musaabediniyahoo.com

محمد اخباری

جغرافیای سیاسی دانشیار

dr.m.akhbarigmail.com

مدیر داخلی

مهریار علی محمدی

هواشناسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) /دانشکده تفنگداران دریایی

mhyar_alimohammadiyahoo.com
09111206527

مدیر وب سایت

مصطفی سرابی

جغرافیای سیاسی دانشکده تفنگداران دریایی

mostafa_sarabiyahoo.com
09105543340