اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حبیب الله سیاری

علوم استراتژیک استاد دانشگاه دفاع ملی

sayyari.j.amgmail.com

مدیر مسئول

کریم مصدری

علوم استراتژیک استاد دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

karim.masdari864gmail.com

اعضای هیات تحریریه

حمزه علی کاویانی

علوم استراتژیک (گرایش پدافند غیر عامل) 'علوم آبخاکی

kaviani_hamzehyahoo.com

موسی عابدینی

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) استاد گروه جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی) دانشگاه محقق اردبیلی

musaabediniyahoo.com

محمد اخباری

جغرافیای سیاسی دانشیار

dr.m.akhbarigmail.com

رئوف مصطفی زاده

علوم و مهندسی آبخیز - هیدرولوژی دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

raoofmostafazadehuma.ac.ir
09144815743

جواد صالحی

حقوق دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور

salehiyahoo.com

مدیر اجرایی

رضا وثوقی

علوم استراتژیک دانشکده تفنگداران دریایی

r.v.naviy3105gmail.com
09111289067

مدیر داخلی

مهریار علی محمدی

هواشناسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) /دانشکده تفنگداران دریایی

mhyar_alimohammadiyahoo.com
09111206527

مدیر وب سایت

مصطفی سرابی

جغرافیای سیاسی دانشکده تفنگداران دریایی

mostafa_sarabiyahoo.com
09105543340

اعضای هیات تحریریه

علیرضا عالی پور

مدیریت آموزشی دانشیار گروه آموزشی مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

alipour_rezagmail.com