داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
امیر نظام براتی علوم جغرافیایی و حقوقی (دریا محور) استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
محمد پاخیره زن آبنگاری ساحلی دکتری فیزیک دریا
احسان تقی پور مدیریت و فرماندهی استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
خدیجه حاجی ژئومورفولوژی ساحلی دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم حاجی پور مدیریت و فرماندهی استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)
علی عبدالله حبیب نوری علوم جغرافیایی و حقوقی (دریا محور) استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره
سید اسعد حسینی هواشناسی ساحلی و دریایی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
سید حسن حسینی مدیریت و فرماندهی استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)
محسن ذبیحی ژئومورفولوژی ساحلی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری و کارشناس آب منطقه ای استان گلستان
مریم راهبانی آبنگاری ساحلی، هواشناسی ساحلی و دریایی
مهدی روح الامینی مدیریت و فرماندهی استاد
بهزاد سیفی علوم جغرافیایی و حقوقی (دریا محور) حقوق، دانشکده مدیریت
جواد صالحی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور
مهریار علی محمدی هواشناسی ساحلی و دریایی گروه علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
ابوالقاسم گورابی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
علیرضا متولی دکتری علوم و مهندسی آب
محمدرضا محمدپور هواشناسی ساحلی و دریایی استادیار پژوهشکده هواشناسی ایلام
رئوف مصطفی‌زاده گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
علی نبوی مدیریت و فرماندهی استاد
سید ابراهیم همتی مدیریت و فرماندهی رئیس دانشکده مدیریت
محمد یزدانشناس مدیریت و فرماندهی دانشگاه علوم دریایی