داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
علی اکبر davudirad ژئومورفولوژی ساحلی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
هدیه احمدپری عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
سمیه ارغوانی هواشناسی ساحلی و دریایی دکتری هواشناسی
صمد امامقلی زاده مهندسی ساحل و سازه های دریایی عضو هیئت علمی- تاسیسات آبیاری-دانشگاه شاهرود
کمال امیدوار هواشناسی ساحلی و دریایی استاد اقلیم شناسی دانشگاه یزد
داود امینی علوم جغرافیایی و حقوقی (دریا محور) استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)
امیر نظام براتی علوم جغرافیایی و حقوقی (دریا محور) استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
محمد پاخیره زن آبنگاری ساحلی دکتری فیزیک دریا
مرتضی پور زارع علوم جغرافیایی و حقوقی (دریا محور) استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)
احسان تقی پور مدیریت و فرماندهی استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
آرش جاعل مهندسی ساحل و سازه های دریایی گروه آب دانشگاه یاسوج
میترا چراغی ژئومورفولوژی ساحلی گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
خدیجه حاجی ژئومورفولوژی ساحلی دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم حاجی پور مدیریت و فرماندهی استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)
علی عبدالله حبیب نوری علوم جغرافیایی و حقوقی (دریا محور) استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره
زینب حزباوی University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
سید اسعد حسینی هواشناسی ساحلی و دریایی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
سید حسن حسینی مدیریت و فرماندهی استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)
محسن ذبیحی ژئومورفولوژی ساحلی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری و کارشناس آب منطقه ای استان گلستان
مریم راهبانی آبنگاری ساحلی، هواشناسی ساحلی و دریایی
مهدی روح الامینی مدیریت و فرماندهی استاد
میلاد سلطانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بهزاد سیفی علوم جغرافیایی و حقوقی (دریا محور) حقوق، دانشکده مدیریت
جواد صالحی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور
مهریار علی محمدی هواشناسی ساحلی و دریایی گروه علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
سودابه، قره محمودلی دکتری حفاظت آب و خاک دانشگاه تربیت مدرس
محدثه قنبری مطلق هواشناسی ساحلی و دریایی دکتری جنگلداری- گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مهین کله هوئی ژئومورفولوژی ساحلی دانشگاه تربیت مدرس
منصوره کوهی هواشناسی ساحلی و دریایی پژوهشکده اقلیم شناسی
ابوالقاسم گورابی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
علیرضا متولی دکتری علوم و مهندسی آب
محمدرضا محمدپور هواشناسی ساحلی و دریایی استادیار پژوهشکده هواشناسی ایلام
محسن مصطفی استادیار بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری،
رئوف مصطفی‌زاده گروه منابع طبیعیو عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشگاه محقق اردبیلی
محبوبه معتمدنیا آبنگاری ساحلی اداره آبخیزداری و منابع طبیعی یزد
حسام الدین مهرفر آبنگاری ساحلی دانشگاه آیت ا... بروجردی
سونیا مهری مهندسی ساحل و سازه های دریایی دانشگاه تربیت مدرس
حافظ میرزاپور مهندسی ساحل و سازه های دریایی دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه لرستان
علی نبوی مدیریت و فرماندهی استاد
حبیب نظرنزاد ژئومورفولوژی ساحلی گزوه مهندسی آبخیزداری دانشگاه ارومیه
سمیه نهاوندیان هواشناسی ساحلی و دریایی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نوری مهندسی ساحل و سازه های دریایی عضو هیئت علمی- آبیاری و زهکشی- دانشگاه شهرکرد
سید ابراهیم همتی مدیریت و فرماندهی رئیس دانشکده مدیریت
محمد یزدانشناس مدیریت و فرماندهی دانشگاه علوم دریایی
محسن یوسفی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی یزد